Spiros (Alexis Georgoulis) Lugaretzia (Anna Savva)